Ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva naveky...

Slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi sa v Závažnej Porube uskutočnilo na slávnostných službách Božích v nedeľu 13. júna 2021.V tento deň štyria konfirmandi potvrdili krstnú zmluvu. Sľúbili vernosť Ježišovi Kristovi a svojej evanjelickej a. v. cirkvi. Z rúk farára Vladimíra Pavlíka prijali požehnanie a Rozpomienku na konfirmáciu obsahujúcu citát z Písma svätého. Po zložení konfirmačného sľubu pristúpili po prvý raz k sviatosti Večere Pánovej.

Večeru Pánovu pri tomto sviatku prijalo aj 10 "zlatých" konfirmandov. Konfirmovali v roku 1971.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-