erb zp small g

Vážení spoluobčania,

oznamujeme vám zmenu vývozu a triedenia plastov.

Plasty od 01.07.2021 sa budú separovať v domácnostiach.

V najbližších dňoch vám budú do domácností dodané žlté 120 l nádoby, do ktorých budete triediť plasty doma. Plasty už nebude možné dávať do nádob v kontajneriskách, pretože tieto budú odstránené. Prvý vývoz plastov bude koncom júla. Presné vývozy plastov z domácnosti vám budú včas oznámené. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k lepšej separácii plastov a tým aj čistoty v našej obci.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

©2021-webm-