Symboly obce Závažná Poruba

Najstaršie pečatidlo Závažnej Poruby nebolo až do roku 2000 publikované a pochádza pravdepodobne z 18. storočia. Má 8 uhloníkový tvar. V strede pečatného poľa je postava svätca držiaceho v ľavej ruke palicu a v pravej ruke drží neznámy predmet. Po ľavej strane svätca je lemeš a po pravej je čerieslo. V hornej časti pečatného poľa je latinský nápis na stuhe: SIGIL. NIMET. PORUBA, ø 29 x 25 mm.

pecat zp 19 storocie

Na konci 19. storočia sa používalo pečatidlo bez pečatného znaku s maďarským textom NÉMETPORUBA v strede pečatného poľa a kruhopisom: LIPTÓVÁRMEGYE KÖZSEG.

Kruhopis tvorí text: ŽUPA PODTATRANSKÁ, ø 35 mm.

Zdroj: Internet

Obecné symboly obce Závažná Poruba sú: obecný erb, obecná vlajka, obecná pečať.

Obecný erb tvorí v zlatom štíte pred modrým oblým vrchom (symbol Poludnice – vrch v NPNT 1549 n.m.) krížené strieborné murárske kladivo a kelňa

erb obce zp ng1

Používanie obecného erbu

1. Obecný erb používa obec Závažná Poruba:

a) obecné zastupiteľstvo a obecný požiarny zbor,

b) starosta obce,

c) obecný úrad,

d) obecné podniky.

2. Obecný erb sa používa na budovy obecného úradu, na úradných tlačivách, označení dopravných prostriedkoch, ktorých majiteľom je obec, na úradných pečiatkach.

3. Použitie obecného erbu inými fyzickými alebo právnickými osobami schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Obecná vlajka sa skladá zo štyroch pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej a žltej, pomer jej strán je 2:3, ukončená troma cípmi. 

vlajka1

Používanie obecnej vlajky

1. Obecnú vlajku používa obec pri príležitosti významných výročí obce, pri významných podujatiach obecného významu, označuje sa ňou a tvorí stálu výzdobu sídla obecného úradu a starostu obce.

2. Pri vlajkovej výzdobe sa obecná vlajka nemôže používať bez štátnej vlajky SR. Obe vlajky sa umiestňujú v rovnakej výške, pričom štátna vlajka SR z čelného pohľadu na umiestňuje vľavo.

3. Vlajky sa nesmú zväzovať do ružice, taktiež nesmú byť špinavé a poškodené.

Obecná pečať je okrúhla v strede vyobrazený obecný erb, okolo obecného erbu je umiestnený (kruhopis) "Obec Závažná Poruba" priemer obecnej pečate je 50 mm.

pecat zp 19 storocie

1. Obecná pečať sa používa na origináloch úradných listín a rozhodnutí obecného úradu. Obecnú pečať uschováva starosta obce.

©2018