Obec Závažná Poruba

(oficiálna webová prezentácia obce)

Zasadnutia OcZ - uznesenia - zápisnice

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube.

O spôsobe prípravy a priebehu rokovania, jeho uznášania sa a prijímania uznesení pojednáva:

"Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube" , schválený OcZ 14. 12. 2018i pdf - uznesením č. 41/2018a "Zákon o obecnom zriadení"


i pdf"Plán a program zasadnutí OcZ na 1. polrok 2020..." (... - uznesenie č.xxx/2020)

... pozvánky, programy, uznesenia, zápisnice, údaje o dochádzke poslancov, menné výpisy o hlasovaní z verejných zasadnutí....


Hore na stránke